FR

DE

UK

NL

Kokodame logo light
Kokodama logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van “Kokoplant B.V.”, gevestigd te Poeldijk en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft op 15-02-2005.

 

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen “Kokoplant” en de wederpartij, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door de partijen is afgeweken. Onder ‘wederpartij’ wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, dan wel diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, die met “Kokoplant” een overeenkomst heeft afgesloten, danwel wenst af te sluiten.

 

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen door “Kokoplant” gedaan zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een termijn van 60 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht “Kokoplant” niet tot levering casu quo acceptatie van een opdracht.

 

OVEREENKOMST

Orders kunnen bij ons telefonisch, per e-mail, of schriftelijk worden geplaatst. Aanvaarding van een order vindt uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend plaats, en de overeenkomst wordt bij aflevering van de bestelde producten door ons middels een afleveringsbon/verzendbiljet schriftelijk aan afnemer bevestigd, één en ander onverminderd het overig bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden.
Annulering van een order is slechts mogelijk indien en voorzover wij de eventueel speciaal voor de order benodigde zaken nog niet zelf ingekocht hebben of wij de bestelde producten nog niet klaargemaakt hebben, dan wel wij onze speciale bestellingen voor betreffende order bij onze leveranciers kosteloos kunnen annuleren. In geval van annulering van een order is afnemer aan ons € 50,- annuleringskosten verschuldigd.

 

PRIJZEN

Alle door “Kokoplant” gedane prijsaanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De door ons opgegeven prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting. Wij zijn gerechtigd prijswijzigingen, die ons eerst na het aanvaarden van een order bereiken, aan afnemer door te berekenen. In een dergelijk geval stellen wij afnemer hiervan binnen 1 week na ontvangst van betreffende order van de prijswijziging op de hoogte. In het geval van een prijsverhoging van meer dan 10% van het factuurbedrag, heeft afnemer het recht de order binnen 48 uur na onze kennisgeving hiervan te annuleren, evenwel zonder recht op enige schadevergoeding.

 

LEVERING EN LEVERTIJD

Leveringen geschieden ‘franco huis’, tenzij anders overeengekomen. Bij aflevering van de goederen dient de wederpartij het geleverde de verpakking terstond op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren en deze aan “Kokoplant” te melden. Eventuele deelleveringen dienen door de wederpartij te worden toegestaan en worden door “Kokoplant” afzonderlijk gefactureerd. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze algemene leveringsvoorwaarden. Indien de wederpartij weigert de goederen af te nemen, heeft “Kokoplant” het recht de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding van Kokoplant.
“Kokoplant” is bevoegd de levering op te schorten of te schorsen, indien de wederpartij niet heeft voldaan aan betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen. De opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering en betreft geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet excessieve overschrijding van de leveringstermijn geeft het de wederpartij geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding van welke aard ook, noch heeft de wederpartij het recht afname van de goederen te weigeren, danwel zijn betalingsverplichting op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

 

TRANSPORT/RISICO

Als de wijze van transport niet door de wederpartij wordt aangegeven, wordt deze naar eigen inzicht bepaald, zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden. De leveringen geschieden ‘franco huis’ en dus voor rekening van “Kokoplant”, tenzij anders overeengekomen. Het risico blijft in alle gevallen voor de wederpartij. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

OVERMACHT

In het geval van overmacht hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter onzer beoordeling, en in het geval van wijziging van omstandigheden zijn wij gerechtigd de inhoud van de overeenkomst in overleg met afnemer te wijzigen dan wel, indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, de overeenkomst te ontbinden, een en ander zonder rechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht of wijziging van omstandigheden wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid welke in redelijkheid niet voor onze rekening dient te komen. Technische storingen bij onze werkzaamheden, wanprestatie door onze toeleveranciers, transportproblemen en stakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Het hierboven bepaalde geldt eveneens, indien de daar bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van onze toeleveranciers.

 

AANSPRAKELIJKHEID

“Kokoplant” is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend en onroerend goed, aan gewasschade, oogstschade of schade door groeiremmingen, schade wegens gederfde winst en gemiste besparingen en schade aan personen bij de wederpartij en/of bij derden. Voor wat betreft de levering van kokosstokken is “Kokoplant” niet aansprakelijk voor schade door vermenging met andere toeslagstoffen, vertering van het organische product, noch voor de eventuele aanwezigheid van onkruidzaden, welke bij levering niet waarneembaar zijn. Met betrekking tot alle informatie, welke wordt verstrekt in het kader van een te sluiten overeenkomst geldt, dat deze gegevens door “Kokoplant” naar beste weten zijn verstrekt. “Kokoplant” is nimmer aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van informatie welke wordt verstrekt.

 

RECLAMES

Eventuele reclames dienen ons binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door “Kokoplant” in behandeling genomen. Een partij waarover wordt gereclameerd, moet totdat wij de reclame hebben onderzocht, in staat van aanvoer en ongesorteerd worden gelaten. De goederen kunnen niet worden geretourneerd dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Kokoplant”. Toegezonden retourgoederen moeten verpakt zijn in de originele verpakking. Indien de klacht door “Kokoplant” gegrond wordt bevonden, zal “Kokoplant” kosteloos zo spoedig mogelijk nieuw leveren, aanvulling of herstel uitvoeren, danwel het reeds uit hoofde van de betreffende opdracht betaalde aan de wederpartij te restitueren, een en ander naar keuze van “Kokoplant”. Indien “Kokoplant” het reeds betaalde aan de wederpartij restitueert, is daarmee vanaf dat tijdstip de betreffende overeenkomst van rechtswege ontbonden en dient de wederpartij het reeds ingevolge de ontbonden overeenkomst terug te leveren op de door “Kokoplant” aan te geven wijze. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur en maten, welke technisch onvermijdbaar zijn, danwel volgens de handelssancties algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Bij offerte of levering volgens monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid. De door ons afgeleverde hoeveelheid zal met de wederpartij overeengekomen hoeveelheid met 5% mogen overschrijden en door de wederpartij geaccepteerd moeten worden.

 

GARANTIE

Ten aanzien van alle producten en goederen die door “Kokoplant” worden geleverd, wordt geen verdere garantie gegeven dan voor zover de schriftelijke garantie van de toeleverancier daarop strekt. De garantie strekt zich in geen geval uit dan tot het gratis herleveren van de goederen, danwel delen daarvan, met dien verstande, dat “Kokoplant” nimmer aansprakelijk is voor enige door de wederpartij en/of afnemer geleden schade.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens “Kokoplant” verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.
In geval van bewerking of verwerking van het geleverde door of bij de wederpartij, verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en/of de met het geleverde samengestelde goed(eren) casu quo de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) goederen.
Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.

De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vordering – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

 

BETALING

Alle betalingen aan “Kokoplant” dienen op de door “Kokoplant” aan te geven wijze plaats te vinden en wel binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen of op de factuur is aangegeven. “Kokoplant” is ten alle tijden gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het totaalbedrag, danwel vervangende zekerheid te verlangen in de haar gewenste vorm, alvorens (verder) te leveren, danwel slechts onder rembours te leveren.
Betaling dient plaats te vinden in een Nederlands wettig betaalmiddel, danwel door storting of overmaking op giro- of bankrekening van “Kokoplant” zonder aftrek of compensatie, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming van “COMOS” en zonder dat de wederpartij zijn betalingsverplichting(en) door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen of op factuur vermelde termijn betaalt, is de wederpartij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag een direct opeisbare rente van twee (2) procent per maand verschuldigd. Alle incassokosten, zowel de buitenrechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten van een rechtskundig adviseur, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal vijftien (15) procent van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,00. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van respectievelijk de door hem verschuldigde rente, de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten en strekt daarna in mindering op de oudste nog openstaande vorderingen.

 

TOEPASSELLIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

GESCHILLEN

In geval van geschillen zal er worden gestreefd naar een oplossing in onderling overleg. Indien dit niet het gewenste resultaat heeft, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage bevoegd tot kennisneming van het geschil, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van “Kokoplant” om desgewenst de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij te variëren.

 

KOKODAMA EN KOKOPOT ZIJN GEPATENTEERDE PRODUCTEN